திருக்குரல் – கடவுள் ஏன் கல்லானான்

சுடலை

இப்பொழுது இல்லா இறைவன் இகபரத்தில்
எப்பொழுதும் இல்லா இறைவன்

தெய்வம் தொழுதாலும் சாவு வருவதால்
தெய்வம் தொழாமலே சா

கனவில் கடவுள் வருவதோ உண்மை
நனவில் வராததோ நன்மை

அருமை அறிவால் கடவுள் ஒழிப்போர்
பெருமை புகழுடன் வாழ்வர்

குற்றமாம் தெய்வம் தொழாது இருப்பதே
பெற்ற பிறப்பின் சிறப்பு

இடம்பொருள் காலமும் ஏவி திடமாய்
கடவுளை இல்லாமல் ஆக்கு

கடவுளை கல்லாய் சபித்த மனிதன்
திடமான சொல்லால்வாழ் வான்

துன்பம் தரும்தெய்வம் என்றும் மறப்போர்க்கு
இன்பம் எளிதாய் கிடைக்கும்

துன்பநோய் என்ற இறைப்பேய் எதற்குத்தான்
என்றும் மனிதனுக்குத் தேவை

பொருளான சொல்லால் கடவுளை என்றும்
பொருளிலாத சொல்லாக மாற்று

உருவிலி தெய்வத்தை எஞ்ஞான்றும் எண்ணி
உருகாது வாழ்தலே நன்று

செத்த கடவுளை எப்பொழுதும் எண்ணியே
பித்தனாய் வாழவோ கல்வி

தேவையாய் தெய்வத்தைத் தேடினால் சாவுவரை
நோவுதான் வாழ்வாய் அமையும்

கடவுளைக் கொன்றால் மனிதனுக்கு வாழ்வுவரும்
இல்லையேல் கேடே வரும்

கண்காணா தெய்வத்தை எண்ணாலும் ஏனை
எழுத்தாலும் எப்பொழுதும் வீழ்த்து

கடவுள் எனும்சொல்லும் எம்மலமும் ஒன்றென
வாழ்வை உணர்ந்துகொண் டாடு

மனிதநேயம் கொன்று கடவுள் தொழுதால்
மனிதனுக்கு துன்பம் உறுதி

மனிதநேயம் ஆதரித்து தெய்வத்தைக் கொன்றால்
மனிதனுக்கு இன்பம் உறுதி

அகர முதல எழுத்துயாவும் அந்த
பகவானைக் கொல்ல உதவும்

எனக்கு இறப்பு உறுதியெனில் தெய்வ
முனக்கும் இறப்பு உறுதி

– கிருஷ்ணன் மகாதேவன்

Advertisements

Leave a comment

Filed under God, Life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s